دکتر عبدالله شیبانی و فیزیولوژی در دانشگاه تهران

دکتر عبدالله شیبانی از اولین استادان دانشگاه تهران و بنیان­گذار گروه فیزیولوژی دانشگاه تهران هستند. ایشان جزء دومین گروه دانشجویان اعزامی به فرانسه بودند که پس از تحصیل در دانشگاه سوربون با اخذ دکترای علوم طبیعی به ایران بازگشتند. ایشان به عنوان دانشیار در دانشسرای عالی و سپس دانشکده علوم دانشگاه تهران فعالیت آموزشی خود را در زمینه فیزیولوژی در ایران آغاز کردند و بنیانگذار یکی از اولین آزمایشگاههای تحقیقاتی فیزیولوژی هستند. ایشان در سال ۱۳۷۹ چشم از جهان فرو­بستند.

گاه­شمار زندگی علمی دکتر عبدالله شیبانی:

  • ۱۳۱۵ معاون دانش­سرای عالی و دانشکده علوم
  • ۱۳۲۰ رتبه استادی دانشگاه تهران
  • ۱۳۲۳ اخذ کرسی استادی فیزیولوژی جانوری
  • ۱۳۲۷ ریاست دانشکده علوم دانشگاه تهران
  • ۱۳۴۲ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
  • ۱۳۴۷ استاد ممتاز دانشگاه تهران
  • ۱۳۵۰ ریاست دانشکده علوم دانشگاه تهران
  • ۱۳۵۷ ریاست دانشگاه تهران