قوانین و شرایط عضویت

شیوه نامه شرایط عضویت در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

تعریف اعضا

عضو پیوسته: کلیه افرادی که حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیولوژی یا فارماکولوژی و یا رشته های وابسته داشته باشند.
عضو وابسته: کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیولوژی یا فارماکولوژی و یا رشته های وابسته و همچنین افرادی که  دکتری حرفه ای دارند و در زمینه فیزیولوژی ویا فارماکولوژی تدریس یا تحقیق می کنند.

سطوح عضویت

سطح عضویت افتخاری: پیشکسوتان حوزه فیزولوژی و فارماکولوژی؛ برای عضویت، می توانند این پکیج را انتخاب نمایند.
سطح عضویت دانشجو: کلیه دانشجویان رشته های فیزیولوژی و فارماکولوژی یا رشته های وابسته، می توانند این پکیج را انتخاب نمایند.
سطح عضویت فارغ التحصیل: کلیه فارغ التحصیلان رشته های فیزیولوژی و فارماکولوژی یا رشته های وابسته، می توانند این پکیج را انتخاب نمایند.

قوانین عضویت
  • پذیرش اعضای جدید در انجمن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه انجمن بوده و عضویت با پرداخت حق عضویت سالانه به مدت یکسال از تاریخ پرداخت، میباشد.
  • میزان حق عضویت سالانه انجمن با استناد به اساسنامه انجمن و در مجمع عمومی انجمن هر دو سال یکبار تصویب میگردد.
  • عضو دانشجو از تخفیف ۵۰ درصدی در حق عضویت سالانه بهره مند خواهد شد.
  • اعضای افتخاری که توسط هیئت مدیره انجمن انتخاب می شوند، مادام العمر از پرداخت حق عضویت مستثنی هستند.
  • پس از پرداخت حق عضویت، کارت عضویت الکترونیکی در پروفایل شخصی هر عضو، صادر و قابل چاپ خواهد بود و چنانچه عضو انجمن، مایل به دریافت کارت فیزیکی باشد، هزینه چاپ و ارسال به عهده متقاضی خواهد بود.
  • انقضای عضویت در انجمن، یک ماه پیش از آن به کلیه اعضا از طریق ایمیل در سه نوبت، اعلام خواهد شد و عضو محترم می بایست پیش از تاریخ انقضای عضویت خود، اقدام به تجدید و پرداخت حق عضویت خود نماید.
  • عدم تجدید پرداخت حق عضویت انجمن، به منزله انصراف از عضویت در انجمن محسوب شده و کلیه مزایای عضویت و اطلاع رسانی اخبار و دسترسی به پروفایل شخصی عضو پس از تاریخ انقضای مندرج روی کارت عضویت، قطع خواهد شد.