افتخاری
عضویت افتخاری
عضویت افتخاری در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
دانشجو
60،000 تومان سالیانه
عضویت دانشجویی در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فارغ التحصیل
120،000 تومان سالیانه
عضویت فارغ التحصیلان در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران