انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

جلسات انجمن (18 تصویر)

 نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی (100 تصویر) 

بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی (83 تصویر)

ضیافت شام و بازدید از پروژه تولید هورمون رشد (9 تصویر)

2nd Tehran IBRO School of Neuroscience Galleryر(100 تصویر) ) 

جلسات کنگره بیست و یکم (2 تصویر)

 کارگاه الکتروفیزیولوژی ثبت از تک نورون (6 تصویر)

 دومین کارگاه الکتروفیزیولوژی ثبت از تک نورون (8 تصویر)

جلسه هیئت مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی دوره بیستم (4 تصویر)

آلبوم تصاویر بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی کاشان (2 تصویر)

 آلبوم تصاویر اولین جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 27 آبان 1394 (5 تصویر)
 آلبوم تصاویر دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 26 مهر 1396 (5 تصویر)
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.79.155.fa
برگشت به اصل مطلب