انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

:: جلسات انجمن (18 تصویر)

:: نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی (100 تصویر) 

:: بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی (83 تصویر)

:: ضیافت شام و بازدید از پروژه تولید هورمون رشد (9 تصویر)

:: 2nd Tehran IBRO School of Neuroscience Galleryر(100 تصویر) ) 

:: جلسات کنگره بیست و یکم (2 تصویر)

:: کارگاه الکتروفیزیولوژی ثبت از تک نورون (6 تصویر)

:: دومین کارگاه الکتروفیزیولوژی ثبت از تک نورون (8 تصویر)

:: جلسه هیئت مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی دوره بیستم (4 تصویر)

:: آلبوم تصاویر بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی کاشان (2 تصویر)

:: آلبوم تصاویر اولین جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 27 آبان 1394 (5 تصویر)
:: آلبوم تصاویر دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 26 مهر 1396 (5 تصویر)
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.79.155.fa
برگشت به اصل مطلب