انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-  انجمنها و مراکز علمی
سایتهای مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۴/۱۸ |  نویسنده: دکتر سيد علی ضيايی | 

  LINKS OF INTEREST IN PHARMACOLOGY

 

 


societylinks

American Academy of Veterinary Pharmacology & Therapeutics
American College of Clinical Pharmacology
American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics
American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics
Association of Clinical Research Professionals

Austrian Pharmacological Society
Brazilian Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics
British Pharmacological Society
Chilean Pharmacology Society
Chinese Pharmacological Society

Croatian Pharmacological Society

Danish Society of Pharmacology and Toxicology

Dutch Pharmacological Society

Estonian Society of Pharmacology

Finnish Pharmacological Society
French Society of Pharmacology

Greek Society of Pharmacology

Hong Kong Pharmacology Society

Hungerian Society for Experimental and Clinical Pharmacology
International Society for Anaesthetic Pharmacology

Italian Pharmacological Society

Phillipine Society of Experimental & Clinical Pharmacology
International Society for the Study of Xenobiotics
International :::union::: of Pharmacology
Japan Antibiotics Research Association
Japanese Society for the Study of Xenobiotics
Midwest Association of Toxicology and Therapeutic Drug Monitoring
Slovenian Pharmacological Society

South African Pharmacology Society

The American College of Neuropsychopharmacology
The International Society for Pharmacoepidemiology

The Japanese Pharmacological Society

The Korean Pharmacology Society

The Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology

The Portuguese Pharmacological Society
The Society for Research on Nicotine and Tobacco

Turkish Pharmacological Society

Spanish Pharmacological Society

Swiss Society of Pharmacology & Toxicology

 

 

Other Links


The Garlic Information Centre
Medical Pharmacology 2000
Pharmacology & Molecular Biology
Pharmacology Quiz
Yahoo:Science:Biology:Pharmacology

Armenian Drug and Medical Technology Agency

Academia Sinica

Academy Scientific Research & Technology

Chinese Academy of Sciences

Consejo Naional de Cienia y Technol

Cuba

Myanmar Medical Association

Royal Netherlands Academy of Arts & Science

Slovak Academy of Sciences

The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium

The Royal Society of New Zealand

Organic Chemistry Portal

 

 

  LINKS OF INTEREST IN TOXICOLOGY 

 

 

 Societies and Associations

American College of Medical Toxicology
Association for Development, Study and Counselling in Toxicology
Association of Government Toxicologist
Australasian Society for Ecotoxicology
British Toxicology Society
The California Association of Toxicologists
European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
European Environmental Mutagen Society
European Society of Toxicology
Finnish Society of Toxicology
French Society of Genetic Toxicology
French Society of Toxicology
Genetic and Environmental Toxicology Association of Northern California
The Genetic Toxicology Association
The International Association of Forensic Toxicologists
International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology
International :::union::: of Toxicology
Italian Society of Environmental Mutagenesis
Midwest Association of Toxicology and Therapeutic Drug Monitoring
Society of Environmental Toxicology and Chemistry
The Society of Forensic Toxicologists
Society of Toxicologic Pathologists
Society of Toxicology
Society of Toxicology of Canada
The Southwestern Association of Toxicologists
United Kingdom Environmental Mutagen Society

 

Other Links

 

Aggrawal's Forensic Toxicology Page
American Board of Forensic Toxicology
EXTOXNET
Florida Poison Information Center
Maryland Poison Center
Medical, Clinical & Occupational Toxicology Resource
Medicinal and Poisonous Plant Databases
Yahoo:Health:Medicine:Toxicology

 

  LINKS OF INTEREST IN TOXINOLOGY

  

 

Societies and Associations 

Brazilian Society of Toxinology
International Society on Toxinology

 

Other Links

 

The Center for the Study of Venoms and Venomous Animals
Clinical Toxinology Resources
The Harmful Algae Page
Insect Stings
Poisonous Plants
Poisonous Plants and Animals

 

  LINKS OF INTEREST IN PHYSIOLOGY

 

 

Physiology Societies and Associations


 

Aerospace Physiology Society

African Association of Physiological Sciences

The American Physiological Society

American Society of Exercise Physiologists

American Society for Gravitational and Space Biology

Australia-New Zealand Society for Comparative Physiology and Biochemistry

Brazilian Society of Physiology (Sociedade Brasileira de Fisiologia)

Bulgarian Society of Physiological Sciences

Canadian Society for Exercise Physiology

Chilean Physiological Sciences Society

Chinese Physiological Society

Czech Physiological Society

Danish National Committee for Physiology

Dutch Physiological Society

Equine Nutrition and Physiology Society

Federation of Asian & Oceanian Physiological Societies

Federation of European Physiological Societies (FEPS)
Fetal and Neonatal Physiological Society
German Physiological Society
Gulf Coast Physiological Society
Human Anatomy and Physiology Society
International Society for Gravitational Physiology
International :::union::: of Physiological Sciences
Iowa Physiological Society
Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry
Mexican Society of Physiology
Midwest Physiological Society
Nebraska Physiological Society
Ohio Physiological Society
Oklahoma Physiological Society

Pakistan Physiological Society
Physiological Society
Physiological Society of New Zealand
Physiology Society of Southern Africa

Physiological Society of Thailand

Physiology Society of Sri Lanka

Russian Physiological Society

Scandinavian Physiological Society

Slovene Physiological Society

Sociedad Espanola de Ciencias Fisiologicas

Société Belge de Physiologie et Pharmacologie

Society of General Physiologists

Swiss Physiological Society

The Korean Physiological Society

The Physiology Society

Turkish Society of Physiological Sciences

Ukraine Physiological Society

 

Other Links


 

Developmental Physiology

 

 

LINKS OF INTEREST IN SPORTS SCIENCE

 

 

Societies and Associations

American Academy of Kinesiology and Physical Education
American Society of Exercise Physiologists
Association for Science and Technology of Physical Activity and Sports
Australian Association for Exercise Science and Sport Science
California Athletic Trainers Association
Canadian Society for Exercise Physiology
International Society for Biomechanics in Sports
International Society of Exercise and Immunology
International Sports Sciences Association
National Athletic Trainers Association

 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.77.59.fa
برگشت به اصل مطلب