انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- موزه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
ابزارهای علمی قدیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۸ | 

Img


Img


Img


Img

کیموگراف تحقیقاتی ساخت شرکت C.F.Palmer انگلستان، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران    
کیموگراف تحقیقاتی ساخت شرکت C.F.Palmer انگلستان، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. فشارسنج جیوه ای پوازولیه در شکل مشهود است    
فیزیوگراف آموزشی ساده، ساخت  شرکت C.F.Palmer انگلستان، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران    
فیزیوگراف آموزشی ساده، ساخت شرکت C.F.Palmer انگلستان، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

Img


Img


Img


Img

بساط حمام آبی متصل به یک کیموگراف آموزشی واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
کیموگراف دوده اندود شده، واقع در در گروه فیزیولوژی دانشکده علوم دانشگاه تهران (این کیموگراف هم اکنون جهت آموزش دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد)
پلی گراف بولیت Boulittet واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، این دستگاه احتمالاَ در سال های 1910- 1930 میلادی ساخته شده است.
اسفیگموگراف دوجن ریچاردسون Dudgeon Richardson’s Sphyigmograph، واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، این دستگاه احتمالاَ در سالهای 1910-1930 میلادی ساخته شده است.

Img


Img


Img


Img

شکل شماتیک از ثبت نبض غیرتهاجمی توسط اسفیگموگراف
کپسول اسیلوگراف پاشون Capsule Oscillograph of Pachon، جهت ثبت نبض از شریان های عمقی، واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
پنوموگراف ماره Marey Pneumograph، واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
شکل شماتیک پنوموگراف ماره

Img


Img


Img


Img

فیزیوگراف نارکو، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
فیزیوگراف تک کاناله آموزشی، ساخت شرکت Bio Science، واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مترونوم مکانیکی، برای ثبت زمان یا قطع و و صل کردن تحریک الکتریکی، واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
مترونوم مکانیکی با قابلیت اتصال به ستون جیوه، واقع در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

Img


Img


Img


Img

دستگاه تجمع سنج پلاکتی بورن Born، مدل MKIIIB، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستگاه تجمع سنج پلاکتی بورن-مایکلBorn/Michal، ساخت 1970 میلادی، واقع در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بساط حمام آبی آموزشی، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بساط حمام آبی آموزشی، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Img


Img


Img


Img

آمپلی فایر، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستگاه الکتروشوک، ساخت شرکت Siemens، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستگاه استیمولاتور تحقیقاتی، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هموسایتومتر، جهت شمارش گلبول های خون، واقع در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Img


Img


Img


Img

ونتیلاتور خرگوش، ساخت شرکت C.F.PALMER، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ونتیلاتور حیوانات کوچک، واقع در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پمپ پرفیوژن سرنگی، ساخت شرکت Harvard، واقع در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تونومتر شیوتسSchiotz Tonometer، این ابزار در سال 1881توسط شیوتس اختراع شد و برای اندازه گیری فشار داخل کره چشم استفاده می شده است.

Img


Img

شکل شماتیک از نحوه اندازه گیری فشار کره چشم به وسیله تونومتر شیوتس

موزه ابزارهای قدیمی فیزیولوژی، واقع در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران. این موزه توسط دکتر مریم زحمتکش گردآوری شده است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.155.186.fa
برگشت به اصل مطلب