انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۱۰ | 

22phyphacongress

بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

و اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

شانزدهم لغایت بیستم شهریور ۱۳۹٤

سایت کنگره

ثبت نام: از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹٤

ارسال مقاله: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ لغایت ۳۱ فروردین ۱۳۹٤ 

تصاویر جلسات کنگره

برندگان جایزه دکتر گیتی

کارگاه ثبت از فعالیت تک‌ کانال یونی از غشا ارگانل‌های سلولی

کارگاه جداسازی جزایر لانگرهانس از پانکراس موش صحرایی

مدل‌های دردهای التهابی حاد و مزمن و روش‌های ارزیابی رفتاری

مدل‌های آزمایشگاهی درد نوروپاتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.102.228.fa
برگشت به اصل مطلب