:: بایگانی بخش آرشیو کارگاهها و همایشها: ::
:: آرشیو کارگاههای الکتروفیزیولوژی - ۱۳۹۰/۳/۲۴ -
:: کارگاه قلب و عروق - ۱۳۹۰/۲/۴ -
:: کارگاه سلولهای بنیادی - ۱۳۹۰/۱/۱۷ -
:: کارگاه علوم مولکولی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ -