:: بایگانی بخش برندگان جایزه دکتر گیتی: ::
:: برندگان جایزه دکتر گیتی بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ۱۳۹۴/۶/۲۵ -
:: برندگان جایزه دکتر گیتی کنگره بیست و یکم فیزیولوژی و فارماکولوزی - ۱۳۹۲/۷/۱۳ -
:: اسامی برندگان قبلی جایزه دکتر گیتی - ۱۳۹۱/۲/۲ -