:: بایگانی بخش کارگاههای داخلی: ::
:: برگزاری 7 کارگاه از مجموعه کارگاه های اقماری بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: کارگاه مراحل کشف داروی جدید در درمان سرطان - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: کارگاه های اقماری بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ۱۳۹۶/۳/۹ -
:: اولین کارگاه ریه ایزوله - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه آزمون‌های شناختی از دیدگاه رفتاری و القا و ارزیابی مدل‌های استرس - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه مدل‌های آزمایشگاهی درد نوروپاتی - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه اصول اخلاقی کار با حیوانات - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه عمومی کار با حیوانات - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه جراحی‌های معمول بر روی موش آزمایشگاهی - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارگاه مدل‌های دردهای التهابی حاد و مزمن و روش‌های ارزیابی رفتاری - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: اولین کارگاه مانیتورینگ میکروایونتوفورتیکی فارماکولوژیک - ۱۳۹۴/۵/۲۹ -
:: کارگاه ثبت از فعالیت تک‌ کانال یونی از غشا ارگانل‌های سلولی - ۱۳۹۴/۳/۱۶ -
:: کارگاه جداسازی جزایر لانگرهانس از پانکراس موش صحرایی - ۱۳۹۴/۳/۱۶ -
:: کارگاه مدل‌های دردهای التهابی حاد و مزمن و روش‌های ارزیابی رفتاری - ۱۳۹۴/۳/۱۶ -
:: کارگاه مدل‌های آزمایشگاهی درد نوروپاتی - ۱۳۹۴/۳/۱۶ -
:: کارگاه بررسی فاکتورهای دخیل در آپوپتوز سلولی ناشی از داروهای ضدسرطانی با استفاده از متد وسترن بلاتینگ و DNA Cleavage - ۱۳۹۴/۲/۸ -
:: کارگاه کشت سلولهای بنیادی عصبی - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: کارگاه روشهای ثبت الکتروفیزیولوژی کنگره بیست و یکم فیزیولوزی و فارماکولوژی - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: کارگاه مولکولی و مطالعات رفتاری - ۱۳۹۲/۳/۲۰ -
:: دومین کارگاه الکتروفیزیولوژی ثبت از تک نورون - ۱۳۹۱/۱۲/۱ -
:: کارگاه تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ -
:: کارگاه الکتروفیزیولویی ثبت از تک نورون - ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ -
:: کارگاه معرفی موسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب - ۱۳۹۱/۸/۱۴ -
:: کارگاه پرفیوژن بستر مزانتریک - ۱۳۹۱/۵/۱۸ -
:: کارگاه pcr و ایمنوهیستوشیمی - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ -
:: آرشیو کارگاههای داخلی - ۱۳۹۰/۳/۲۴ -
:: کارگاههای الکتروفیزیولوژی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ -