جایزه دکتر معتمدی

آئین نامه جایزه دکتر معتمدی

برندگان جایزه دکتر معتمدی در بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر سعید سمنانیان دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین حسین زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برندگان جایزه دکتر معتمدی در بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر محمدحسین پورغلامی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی رشیدی پور دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برندگان جایزه دکتر معتمدی در بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر محمدرضا زرین دست دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر یعقوب فتح الهی دانشگاه تربیت مدرس

برندگان جایزه دکتر معتمدی در بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر حسین استکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر احمدرضا دهپور دانشگاه علوم پزشکی تهران