جایزه دکتر معتمدی

آئین نامه جایزه دکتر معتمدی

برندگان جایزه دکتر معتمدی در بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر زرین دست
دکتر یعقوب فتح الهی

برندگان جایزه دکتر معتمدی در بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر حسین استکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر احمدرضا دهپور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران