جایزه دکتر محمودیان

برندگان جایزه دکتر محمودیان در بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر طاهره صفری عضو هیات علمی علوم پزشکی زاهدان
دکتر علی سیاه پشت خاچکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران