جایزه دکتر سندگل

برندگان جایزه دکتر سندگل در بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
نسرین البرزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

برندگان جایزه دکتر سندگل در بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
مراد برناورد زاهدان
ثمین نهاوندی بندرعباس
مصطفی سالاری قشم
محمود رضایی تربیت مدرس

برندگان جایزه دکتر سندگل در بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
میثم زینلی دانشجوی پزشکی زاهدان
احمدرضا امینیان دانشجوی داروسازی شیراز
فضه حسین زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سراب
شیما رحمتی دانشجوی دکتری پزشکی ملکولی، علوم پزشکی کردستان