جایزه دکتر بهزادی

برندگان جایزه دکتر بهزادی در بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
حسین مرعشی تربیت مدرس
زینب محمدی کرمانشاه
فائزه رضایی شاهد

برندگان جایزه دکتر بهزادی در بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
سکینه میرزائی دانشجوی فیزیولوژی جانوری، دانشگاه شیراز
نگین سعیدی دانشجوی ارشد فیزیولوژی شهید بهشتی
مسعود فلاح دانشجوی ارشد فیزیولوژی علوم پزشکی ایران