جایزه دکتر بهزادی

برندگان جایزه دکتر بهزادی در بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
رومینا باقی نژاد
سروش تماری دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
نشادی نظری زاده دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
نسترن افسرده
رویا ورمزیار دانشجوی دکتری فیزیولوژی شهیدبهشتی

برندگان جایزه دکتر بهزادی در بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
دکتر پریا خدابخش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر سارا چاووشی نژاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نرگس خلیلیان دانشگاه علوم پزشکی تهران

برندگان جایزه دکتر بهزادی در بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
حسین مرعشی تربیت مدرس
زینب محمدی کرمانشاه
فائزه رضایی شاهد

برندگان جایزه دکتر بهزادی در بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عکس نام محل فعالیت مقاله
سکینه میرزائی دانشجوی فیزیولوژی جانوری، دانشگاه شیراز
نگین سعیدی دانشجوی ارشد فیزیولوژی شهید بهشتی
مسعود فلاح دانشجوی ارشد فیزیولوژی علوم پزشکی ایران